1. Algemeen

1.1 Voor alle overeenkomsten en aanbiedingen tussen CT international, CT HealthCare en/of aan CT international of CT HealthCare gekoppelde handelsnamen zijn onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing; deze worden door de toekenning, door het afsluiten van de overeenkomst of door het aannemen van de levering aanvaard. Afwijkende voorwaarden, zowel van de koper als van de leverancier die wij niet uitdrukkelijk aanvaarden, zijn voor ons niet bindend ook wanneer wij deze niet nadrukkelijk tegenspreken.
1.2 Onze voorwaarden zijn ook van toepassing voor komende transacties, een uitdrukkelijke overeenkomst is hier niet vereist.
1.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of indien zicht tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden of de situatie dient beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.4 Indien CT international of CT HealthCare niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CT. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

2. Aanbiedingen, Offertes en overeenkomst aangaan

2.1 De aanbiedingen van deze internetshop gelden voor personen, instellingen, instanties en bedrijven die de producten beroepsmatig toepassen. B2B
2.2 Onze aanbiedingen zijn – voor zoverre niet uitdrukkelijk anders overeengekomen – vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.3 Onze webshop is geen juridisch bindend aanbod. Het contract komt pas tot stand wanneer de klant een bestelling plaatst en de goederen door CT international/CT HealthCare zijn geleverd.
2.4 Voor alle aanbiedingen, kostenberamingen, tekeningen enz. is ons auteursrecht van toepassing en mag niet aan onbevoegde derden toegankelijk gemaakt worden. Bij schending van deze verplichting behouden wij het recht voor om aanspraken op schadevergoeding en nalatigheid te doen gelden.
2.5 CT international / CT HealthCare kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen
2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht CT international / CT HealthCare niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs

3. Prijzen

3.1 De genoemde prijzen zijn in euro en netto exclusief de op het moment van de levering in het land van de ontvanger geldende BTW. De BTW wordt in onze bestelling apart vermeld.

4. Leverings- en verzendkosten

4.1 Onze actueel geldige verzendkosten vind uw hier “Verzending en levering”. Alle verzendkosten zijn netto en btw wordt afzonderlijk berekend.
4.2 Voor zover in de internetshop niet anders wordt beschreven of met de klant is overeengekomen, leveren wij de Franco.
4.3 Wij zijn gerechtigd om de levering in gedeeltes uit te voeren zonder dat de verzendkosten voor de klant hoger worden.
4.4 Indien de waarde van de goederen in relatie tot de verzenkosten buitenproportioneel hoog is behouden wij het recht om de nalevering samen met een volgende verzending samen te versturen.

5. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

5.1 Levering geschiedt af bedrijf van CT international / CT HealthCare. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CT international / CT HealthCare gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij
5.2 Indien CT international / CT HealthCare met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is CT international / CT HealthCare niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren
5.3 CT international / CT HealthCare heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Bestellingen via onze webshop worden in principe direct betaald via de geldende Online betalingsmogelijkheden.
6.2 Op basis van persoonlijke afspraken is het mogelijk om onze rekeningen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te betalen.
6.3 Indien er sprake is van een 1e overeenkomst tussen CT international / CT HealthCare dan kan er een afwijkende betalingsovereenkomst gelden.
6.4 Een levering in gedeeltes geldt als zelfstandige waarde; betaling van de deellevering mag vanwege de nog ontbrekende leveringen niet worden geweigerd.
6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6.6 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling berekenen wij, een rente van 8% boven het betreffende basispercentage. Rente vanwege te late betaling is onmiddellijk opeisbaar. Wanneer wij aan kunnen tonen dat wij voor debetsaldi een hoger rentepercentage moeten betalen dan is dit maatgevend. Wij behouden ons het recht voor om een verdergaande schade die door het in gebreke blijven is ontstaan in te vorderen.
6.7 CT international / CT HealthCare heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente
6.8 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij (minimaal € 50,-). De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien CT international / CT HealthCare echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De geleverde producten blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling.
7.2 Indien derden beslag leggen, maar ook bij vermenging of bewerking ,dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk te informeren en derden onverwijld op ons eigendomsvoorbehoud te wijzen.
7.3 Door CT international / CT HealthCare geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren
7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om CT international / CT HealthCare daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen
7.5 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CT international / CT HealthCare ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is CT international / CT HealthCare gerechtigd verbindt de Wederpartij zich er jegens CT international / CT HealthCare bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7.6 Voor het geval CT international / CT HealthCare zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan CT international / CT HealthCare of een door CT international / CT HealthCare aan te wijzen derde partij om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8. Teruggave goederen

8.1 Niet gebruikte goederen die in de oorspronkelijke staat verkeren worden door ons binnen 14 dagen zonder opgave van redenen teruggenomen. Na telefonische en/of schriftelijke aanmelding wordt het door de klant zorgvuldig en breukvrij ingepakte artikel door een pakketdienst opgehaald. Ongefrankeerde zendingen worden door ons niet geaccepteerd. Bij terechte en ordelijke teruggave van de goederen restitueren wij het factuurbedrag verminderd met de verzendkosten, kosten voor verpakking en verzekering en andere onkosten. Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor, het te vergoeden bedrag met de achterstallige vorderingen onzerzijds ten opzichte van de klant of met vorderingen uit toekomstige bestellingen te verrekenen.
8.2 Steriele producten, op maat van de klant gemaakte artikelen of andere bijzondere bestellingen en op maat van de klant gemaakte producties alsook goederen die geen deel uitmaken van ons standaard assortiment, kunnen niet geretourneerd worden.

9. Reclameren

9.1 De door CT international / CT HealthCare te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden
9.2 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan CT international / CT HealthCare te worden gemeld.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan CT international / CT HealthCare te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat CT international / CT HealthCare in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient CT international / CT HealthCare in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
9.3 Verpakkingen moeten ogenblikkelijk na levering van de goederen gecontroleerd worden en de hierbij vastgestelde gebreken dienen uiterlijk binnen 7 dagen bij ons gereclameerd te worden. De vastgestelde beschadiging aan de verpakking dient de klant bij levering door de transporteur schriftelijk te laten bevestigen.
9.4 De gereclameerde goederen dienen beschikbaar te blijven voor controle en ordelijk opgeslagen en behandeld te worden.
9.5 Bij terechte en binnen de gestelde termijn gereclameerde goederen herstellen wij de gebreken. Om terugtreden van de overeenkomst, voor zoverre een terugtreden wettelijk niet is uitgesloten of om tot mindering op de koopprijs over te gaan is de koper pas na afloop van een door hem gestelde redelijke termijn ter herstelling van de gebreken gerechtigd tenzij de vaststelling van de termijn conform wettelijke bepalingen overbodig is.
9.6 Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
9.7 Monsters en modellen alsmede gegevens uit onze internetshop geven enkel en alleen de gemiddelde toestand en kwaliteit van de goederen weer. De in de handel gebruikelijke of dragelijke afwijkingen van de geleverde goederen zijn geen gebreken en kunnen niet gereclameerd worden, tenzij anders overeengekomen.

10. Overmacht, stakingen enz.

10.1 Wanneer wij in het geval van overmacht of andere onvoorziene, buitengewone omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld – bijvoorbeeld bedrijfsstoringen, staking, uitsluiting, ambtelijke maatregels, bij leveringsproblemen, vertraging in de aanlevering van belangrijke materialen enz. – ook wanneer deze zich bij de voorleverancier voordoen – verhinderd zijn om tijdig onze verplichtingen na te komen wordt de met ons afgesproken levertermijn overeenkomstig verlengd.
10.2 Wanneer door de genoemde omstandigheden de levering onmogelijk wordt, zijn wij van de leveringsverplichting ontslagen. Hetzelfde geldt bij onaanvaardbaarheid. Wij kunnen ons hier slechts op beroepen wanneer wij de klant resp. de afnemer onverwijld over voorgenoemde omstandigheden informeren. Indien de voorgenoemde omstandigheden langer dan 3 maanden duren zijn wij en de klant gerechtigd om van de overeenkomst terug te treden. Een deellevering die al heeft plaatsgevonden geldt als zelfstandige waarde.
10.3 In het geval van voorgenoemde omstandigheden komt de klant ten opzichte van ons geen verregaande rechten, in het bijzonder aanspraak op schadevergoeding toe. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet, voor zoverre ons opzet, grove nalatigheid of geringe schending van de contractuele plicht ten laste valt. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien niet bij verwondingen van het lichaam of van de gezondheid.

11. Bescherming van de persoonsgegevens

11.1 Wij slaan de bestelgegevens van de klanten op en gebruiken deze voor de afwikkeling van de zakenrelatie. Een gebruik van deze gegevens voor reclamedoeleinden en/of promotionele doeleinde gebeurt alleen onder strenge inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van de persoonsgegevens.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CT international / CT HealthCare partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

13. Auteursrechten

13.1 Alle teksten, afbeeldingen en filmmateriaal alsmede de vormgeving van de website en webshop zijn auteursrechtelijk beschermd. Het dupliceren hiervan zonder de vereiste toestemming is niet toegestaan.

14. Gedeeltelijke nietigheid

14.1 Indien één of meerdere van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of ineffectief zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien door CT international / CT HealthCare geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van CT international / CT HealthCare jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld
15.2 Indien CT international / CT HealthCare aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van het betrokken product tot maximaal het aankoopbedrag
15.3 De uiteindelijke productaansprakelijkheid ligt bij de EU-fabrikant of diens wettige vertegenwoordiger. CT int/CT HealthCare zal dan ook direct deze gegevens ter beschikking stellen en alle inspanningen doen om de koper te ondersteunen.
15.4 CT international / CT HealthCare is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie
15.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CT international / CT HealthCare of zijn ondergeschikten.

16. Garanties

16.1 De door CT international / CT HealthCare te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden
16.2 Indien de door CT international / CT HealthCare verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrek
16.3 De in lid 1 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CT international / CT HealthCare, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is
16.4 Bij het in gebruik nemen van apparatuur worden er instructies gegeven over de toepassing van het product. Verdere technische service kan verleend worden op basis van nacalculatie, bv bij het op locatie testen en in bedrijf stellen van apparatuur.
16.5 Reparaties en/of Garantie wordt verleend op basis van het Carry-in principe (verzendkosten zijn voor de koper)
16.6 Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de garantiebepalingen. Evenmin als er sprake is van overmatige belasting, ongeschikte smeermiddelen, onkundige behandeling, gebruik of reparatie. Buiten de garantie vallen koolborstels, kogellagers, kabelbreuk, flexibele assen, TL-buizen en halogeenlampen. Fabrieksfouten worden kosteloos hersteld, het werkplaatstarief of voorrijkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

CT Health Care

official representative for the Netherlands of dr. Schumacher GmbH – Melsungen
CT HealthCare is onderdeel van CT international
Bedrijfsvoering en Eigenaar: Karolien van der Scheer

Voltastraat 23
8013 PM Zwolle
Tel: 038-4602040

BTW: NL 001660537B30
Kvk no. Zwolle 050 62853